สถาบันวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษา การสอนและการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Lisrel, AMOS, Mplus, HLM, SPSS, E-VIEW, Statistica, MLwin ตลอดจนการเก็บรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชาชนผู้สนใจ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการ (Save Cost) ในการสำรวจตลาดความนิยมในตัวผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ โดยทางสถาบัน ของเรามีมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากว่า 5 ปี ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติระดับพื้นฐาน (Basic Research) สถิติระดับทั่วไป (General Research) สถิติระดับขั้นสูง (Advance Research) และงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development Research)

    สำหรับเหตุผลในการจัดตั้งสถาบัน วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการไม่ได้เห็นลักษณะการงานวิจัยก่อนจัดทำ ไม่มีการกำหนดรายละเอียดของเนื้องานที่ทำอย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทางสถาบันฯได้ลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สนใจ รวมถึงประสบการณ์การทำวิจัยที่ผ่านมาจึงเป็นการันตีว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าได้รับล้วนมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการสูงสุด

ปรัชญาการทำงาน

“มุ่งมั่นในงาน ตรงต่อเวลา งานดีมีคุณภาพ ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด”

ติดต่อ 086-628-4065 http://www.researchtoyou.com