การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Mplus เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ตัวแปร จัดประเภท (Categorical) ได้สะดวก ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปที่นิยมออกแบบการวิเคราะห์ด้วยตัวแปรประเภทต่อเนื่อง (Continuous) เป็นหลัก มีศักยภาพสูงสุดสามารถวิเคราะห์โมเดลดังกล่าวได้ นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์สถิติขั้นสูงในงานวิจัยได้ครอบคลุมโมเดลในส่วนของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Models) และโมเดลเชิงลดหลั่น (Hierarchical Linear Modeling) มีลักษณะที่โดดเด่นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้เกือบทุกโมเดล ครอบคลุมทั้งใน

     ประเภทโมเดลเดี่ยว (Single Model) และโมเดลที่เป็นพหุระดับ (Multilevel Model) โมเดลเดี่ยว (Single Model) โปรแกรม Mplus มีศักยภาพสามารถวิเคราะห์โมเดลเดี่ยวหรือโมเดลทั่วไปทางสถิติขั้นสูงในงานวิจัยได้ตั้งแต่ Regression Analysis, Path Analysis, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Structural Equation Modeling (SEM), Latent Growth Model, Survival Analysis เป็นต้น ที่สำคัญมีศักยภาพสามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พหุระดับ (Multilevel Structural Equation Models) อันประกอบด้วยสถิติต่อไปนี้คือ Multilevel Regression Analysis, Multilevel Path Analysis, Multilevel Factor Analysis, Multilevel SEM Full Model, Multilevel Growth Modeling, Multilevel Latent Class Analysis, Multilevel Latent Transition Analysis และ Multilevel Growth Mixture Modeling เป็นต้น

Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM


ติดต่อ 086-628-4065  http://www.researchtoyou.com