การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สถิติFactor Analysis, Canonical Analysis, Hierarchical Regression Analysis, Cluster Analysis, ANCOVA, MANOVA, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Multi-classification Analysis, etc
ซึ่งการวิเคราะห์สถิติบางตัวในที่นี้สามารถใช้โปรแกรม Statistica วิเคราะห์ได้ด้วยเช่นกัน

     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย HLM (Hierarchical Linear Modeling) เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ (Multilevel Analysis) โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น ทั้ง 2 ระดับและ   3 ระดับ  ซึ่งอาจมีการประยุกต์โดยอาศัยการิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM) เข้าร่วมการวิเคราะห์ด้วย

    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย E-Views (Econometric Views) เป็นโปรแกรมสําหรับใช้งานทาง   ด้านเศรษฐมิติรแกรม TSP และถูกปรับเปลี่ยนระบบการทํางานจากระบบ Dos มาเป็น Windows ทําให้   ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นและผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องจดจํารูปแบบและวิธีการเขียนคําสั่งอีกต่อไป
โปรแกรม E-Views นอกจากจะสามารถทําRegression Analysis แล้ว ยังเหมาะกับงานทางด้าน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา หรือ Time Series Analysis อีกด้วย เพราะนอกจากการประมาณการสมการ   ด้วยวิธี OLS แล้ว E-Views ยังสามารถทํา 2-SLS, 3-SLS, WLS, NLS, Logit, Probit, ARIMA, ARCH, GARCH และ Distribution Lag Model ได้ด้วย

     นอกจากการวิเคราะห์นี้ยังสามรถใช้โปรแกรม MLwin (Centre for Multilevel Modeling)  ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถวิเคราะห์โมเดลพหุระดับจำนวนหลายระดับที่มีความซับซ้อนได้ด้วย  


ติดต่อ 086-628-4065  http://www.researchtoyou.com