การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PLS (Partial Least Square Path Modeling; PLS Path model) เป็น Variance Based Model พัฒนาตามวิธี OLS ที่ใช้ Principal Component Regression (PCR) ในอัลกอริธึมสำหรับประมาณค่า เป็นเครื่องมือตามวิธี Least Square ซอฟท์แวร์ที่ใช้คือ PLS เช่น PLS-Graph, Visual PLS, Smart PLS, WarpPLS ซึ่งใช้งานง่ายและ Convergence เสมอเมื่อเทียบกับ LISREL หรือ AMOS จัดเป็นซอฟท์แวร์ทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นทั้งหมดคือ ตัวอย่างมีขนาดได้ตั้งแต่ 30 หน่วย เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องแจกแจงปกติ และไม่เกิดความยุ่งยากในการปรับโมเดล นักวิจัยสามารถผสานทฤษฎีและจินตนาการเป็น กรอบแนวความคิดได้ จึงสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบ Confirmatory Analysis และ Exploratory Analysis อีกทั้งยังพบว่าคำตอบคือข้อมูลเชิงประจักษ์กลมกลืนกับกรอบแนวความคิดเสมอ (Convergence)

Structural Equation Modeling: SEM (Interaction by Moderator Variables)


ติดต่อ 086-628-4065  http://www.researchtoyou.com